کادر آموزشی پایه دهم

مهدی باجلان

مشاور تحصیلی پایه دهم

فوق لیسانس تحقیقات آموزشی

-

-

روز های حضور : سه شنبه و چهار شنبه و پنجشنبه

عباس سرلک

دبیر ادبیات فارسی 1 و علوم و فنون ادبی1

لیسانس ادبیات فارسی

-

-

روز های حضور : یکشنبه و سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه

هوشنگ کیانی راد

دبیر نگارش1

لیسانس ادبیات فارسی

-

-

روز های حضور : یک شنبه

شهرام رنجبری

دبیر زبان انگلیسی1

فوق لیسانس زبان انگلیسی

-

Email:shahramranjbari@yahoo.com

روز های حضور : شنبه و دوشنبه و سه شنبه و پنج شنبه

اردشیر کبودوند

دبیر عربی1

فوق لیسانس ادبیات عرب

-

Email: akabodvand@yahoo.com

روز های حضور : شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

محمدجواد رئوفی

دبیر اقتصاد

لیسانس آموزش زبان انگلیسی

-

روز های حضور : یکشنبه و چهارشنبه

قاسم میری بنجار

دبیر تاریخ1 و جغرافی1 و آمادگی دفاعی

لیسانس علوم سیاسی

-

-

روز های حضور : شنبه و دوشنبه و چهار شنبه

بهزاد اندرز

ددبیر جامعه شناسی1 و تفکروسوادرسانه

فوق لیسانس علوم اجتماعی

-

andarz135@gmail.com

روز های حضور : شنبه و یکشنبه و سه شنبه و چهارشنبه

مهدی پرک

دبیر منطق

فوق لیسانس حقوق

-

Email:MehdiParak@yahoo.com

روز های حضور : شنبه و دوشنبه و پنج شنبه

حمید رضا ملکی

دبیر ریاضی و آمار 1 و تفکر و سواد رسانه ای

لیسانس ریاضی

-

-

روز های حضور : یکشنبه و سه شنبه و پنج شنبه

ناصر زارعی

دبیر دین و زندگی1

لیسانس تاریخ

-

-

روز های حضور : شنبه و دوشنبه و پنجشنبه

محسن یوسفی خواه

دبیر ورزش

لیسانس تربیت بدنی

-

-

روز های حضور : یکشنبه و سه شنبه

Copyright©2021 Best View 1024*768 Design by alaee