مهدی درودگر

 
مسئول دبیرستان  
کارشناس ارشد الهیات

مدرک تحصیلی:

تمام ایام هفته روز های حضور:
  ایمیل:
   

 

محمد شیری

 
معاون آموزشی دبیرستان  
کارشناس علوم سیاسی

مدرک تحصیلی:

تمام ایام هفته روز های حضور:
msheri20@yahoo.com ایمیل:
   

 

محراب حیدری

 
معاون  پرورشی دبیرستان  
کارشناس الهیات

مدرک تحصیلی:

تمام ایام هفته روز های حضور:
  ایمیل:
   

 

علی اصغر قاسمی علایی

 
معاون فناوری دبیرستان  
کارشناس شیمی و مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)

مدرک تحصیلی:

تمام ایام هفته روز های حضور:
ali_allay@yahoo.com ایمیل:
   

 

حجت اله بخشعلی زاده

 
معاون اجرایی دبیرستان  
دیپلم

مدرک تحصیلی:

تمام ایام هفته روز های حضور:
hbakhshalizadeh1964@yahoo.com ایمیل:
   

 

فتاح نیکو مرام

 
مشاور تربیتی  
کارشناس  علوم تربیتی

مدرک تحصیلی:

یکشنبه و دوشنبه و چهارشنبه روز های حضور:
  ایمیل:
   

 

کادر اجرایی دبیرستان فرهنگ