المپیاد ها

یکی از فعاليت هاي مهم دبيرستان ، برگزاري كلاس ها و آزمون هاي آمادگي المپياد است كه اين امر تحت نظر اعضاي دپارتمان المپياد كه از دانش آموختگان ممتاز دانشگاه ها مي باشند صورت مي پذيرد. هدف اصلي دپارتمان المپياد ، تربيت دانش آموزاني نخبه، جهت موفقيت در آزمون نهايي المپياد و در نهايت استفاده از مزاياي اين موفقيت توسط دانش آموزان است.

فعاليت هاي آموزشي دپارتمان المپياد مختص دانش آموزان ممتاز پايه ی سوم است و با برنامه ريزي هاي منظم و راهبردي اين فعاليت ها در پنج حوزهی المپیاد ادبی،المپیاد فلسفه،المپیاد جغرافی ، المپیاد عربی و جشنوارهی جوان خوارزمی صورت مي پذيرد .مسئولیت دپارتمان المپیاد دبیرستان فرهنگ از سال تأسیس آن تاکنون بر عهدهی  آقای رضا آقاجانی است.   اطلاعات بیشتر

 

المپیاد ادبی

المپیاد فلسفه

المپیاد جغرافی

المپیاد عربی

جشنواره خوارزمی

جدیدترین خبر های المپیاد

 

المپیاد

Copyright 2011

طراحی شده به وسیله دبیرستان فرهنگ 16