کادر آموزشی پایه دوازدهم

رضا آقا جانی

مشاور تحصیلی پایه دوازدهم

فوق لیسانس حقوق

-

-

روز های حضور : شنبه و دوشنبه

حمیدرضا رضائی

پشتیبان پایه دوازدهم

لیسانس ادبیات فارسی

-

-

روز های حضور : شنبه و یکشنبه و چهارشنبه

محمد رضا ملک محمدی

دبیر ادبیات فارسی3

لیسانس ادبیات فارسی

-

-

روز های حضور : دوشنبه

عباس سرلک

دبیر علوم و فنون ادبی3 و نگارش 3

لیسانس ادبیات فارسی

-

-

روز های حضور : یکشنبه و سه شنبه و جهارشنبه و پنجشنبه

مهدی اذانی

دبیر زبان انگلیسی3

لیسانس زبان انگلیسی

-

-

روز های حضور : چهارشنبه

شهرام رنجبری

3دبیر زبان انگلیسی

فوق لیسانس زبان انگلیسی

-

Email:shahramranjbari@yahoo.com

روز های حضور : شنبه و یکشنبه و سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه

طورانی

دبیر عربی3 و مدیریت خانواده

فوق لیسانس ادبیات عرب

-

-

روز های حضور :شنبه

فرهاد بهرامیان

دبیر تاریخ3 و جغرافی3

فوق لیسانس تاریخ ایران اسلامی

-

-

روز های حضور : شنبه و دوشنبه و چهارشنبه و پنج شنبه

علیرضا هاشمی

دبیر جامعه شناسی3 و تحلیل فرهنگی

فوق لیسانس علوم سیاسی

-

-

روز های حضور : دوشنبه و چهارشنبه

اصغر قیاسی

دبیر ریاضی3 و سلامت و بهداشت

لیسانس ریاضی

Weblog: 91a54.blogfa.com

Email:ghiasi.asghar@yahoo.com

روز های حضور : یکشنبه و دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه

رضا آقا جانی

دبیر فلسفه2

فوق لیسانس حقوق

-

-

روز های حضور : شنبه و دوشنبه

جواد علی عباس زاده

دبیر دین و زندگی3

لیسانس الهیات

-

-

روز های حضور : دو شنبه

محمد کربلایی

دبیر تست ادبیات

روز های حضور: سه شنبه

محمد رضا دلیر

دبیر تربیت بدنی3

فوق لیسانس تربیت بدنی

-

-

روز های حضور : یکشنبه و سه شنبه

Copyright©2020 Best View 1024*768 Design by alaee